กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต. สู้ภัยโรคอุบัติใหม่ โควิด-19

ร่วมสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลชุมชน บริจาคได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบท”

เลขที่บัญชี 340-201715-6

ยอดเงินบริจาค 3,006,294.07 บาท
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563