กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต. สู้ภัยโรคอุบัติใหม่ โควิด-19

ร่วมสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลชุมชน บริจาคได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบท”

เลขที่บัญชี 340-201715-6

***ใบเสร็จไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว

***ใบเสร็จไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

การดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้นแล้ว