กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต. สู้ภัยโรคอุบัติใหม่ โควิด-19

ร่วมสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลชุมชน บริจาคได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบท”

เลขที่บัญชี 340-201715-6

ยอดเงินบริจาค 6,720,645.93 บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563