กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนและ รพ.สต. สู้ภัยโรคอุบัติใหม่ โควิด-19

ร่วมสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลชุมชน บริจาคได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์

บัญชี “มูลนิธิแพทย์ชนบท”

เลขที่บัญชี 340-201715-6

ยอดเงินบริจาค 709,230.49 บาท
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

***ใบเสร็จไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

***ใบเสร็จไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้