กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนและ

รพ.สต. สู้ภัยโรคอุบัติใหม่ โควิด-19

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 2019 เป็นภัยคุกคามที่สำคัญยิ่งต่อสังคมไทยและสังคมโลก ซึ่งพ่อแม่พี่น้องชาวไทยจะต้องร่วมแรงร่วมใจให้เป็นหนึ่งเดียวในการต่อสู้เพื่อพิชิตโรคโควิด 2019

โรงพยาบาลชุมชนเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการควบคุมโรคโควิด 2019 เพราะมีโรงพยาบาลชุมชนกระจายทั่วทุกอำเภอทั่วประเทศ จึงเป็นด่านหน้าที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสู้ภัยโควิด 2019 ในครั้งนี้ ในการช่วยให้ผู้ติดเชื้อในอำเภอให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ และป้องกันไม่ให้ผู้ติดเชื้อ(ถ้ามี) ไม่ให้นำโรคไปติดคนอื่นๆทั้งในครอบครัว ในชุมชน ในอำเภอ ในอำเภออื่นๆ และในจังหวัดอื่นๆรวมทั้งกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิแพทย์ชนบทได้อาสาเป็นองค์กรกลางในการระดมความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ กว่า 778 แห่ง เพื่อสู้ภัยโรคโควิด 2019 และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต? ดังนั้นจึงได้ตั้ง ?กองทุนพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนสู้ภัยโรคอุบัติใหม่?โควิด 2019? ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานและบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้รับบริจาคมา ส่งต่อไปยังพื้นที่ที่มีความขาดแคลนได้ตรงจุด
  2. เพื่อดูแลแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เจ็บป่วยจนทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิตจากโรคโควิดที่เกิดจากการดูแลผู้ป่วย
  3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสุขภาพชุมชนอันได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่ายภาคีภาคส่วนต่างๆรวมทั้งประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ทุนที่ได้จากการบริจาคจะนำไปใช้ประโยชน์ดังนี้

  1. จัดหาอุปกรณ์การแพทย์เช่นหน้ากาก N95 ชุด PPE เครื่องช่วยหายใจ หรือครุภัณฑ์ที่จำเป็น แก่โรงพยาบาลที่มีความขาดแคลนเร่งด่วน
  2. สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรด้านสุขภาพทุกระดับในโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพตำบล โดยดูแลบุคลากร ที่ติดเชื้อโควิด 2019 จากการปฏิบัติงานจนทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานให้ได้รับเงินดูแลครอบครัว
  3. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมในระดับโรงพยาบาลและระดับชุมชนเพื่อการสู้ภัยโรคอุบัติใหม่และโรคโควิด
  4. สนับสนุนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจต่อประชาชนในการสู้ภัยโควิด
  5. สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งระบบสุขภาพระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน

โดยท่านสามารถร่วมบุญกุศลในครั้งนี้โดยบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี มูลนิธิแพทย์ชนบท ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข เลขที่บัญชี? 340-201715-6